PL
Zaloguj się
Zarejestruj się

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Akceptuje

Regulamin sklepu Refactoria.net

1. Regulacje wstępne
Serwis oraz Sklep Internetowy refactoria.net dostępny pod adresem https://refactoria.net prowadzony jest przez firmę Refactoria Paweł Urbanek z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 17/19 lok. 121, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej pod numerem 488673, numer REGON 017232361, NIP PL 521-285-61-45.

1.1. Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:
1.1.1 Refactoria Paweł Urbanek – Refactoria Paweł Urbanek ul. Domaniewska 17/19 lok. 121, 02-663 Warszawa;
1.1.2 Sklep Internetowy - Sklep internetowy Refactoria Paweł Urbanek, dostępny pod adresem https://refactoria.net, prowadzony przez Refactoria Paweł Urbanek;
1.1.3 Regulamin - obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego;
1.1.4 Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT;
1.1.5 Umowa - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Refactoria Paweł Urbanek;
1.1.6 Zamówienie - zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego;
1.1.7 Produkt – usługa lub licencja do oprogramowania wytwarzanego lub produkowanego przez Refactoria Paweł Urbanek lub inny podmiot, będący w ofercie Sklepu Internetowego;
1.1.8 Rejestracja - oznacza czynność założenia konta Klienta w Sklepie Internetowym;
1.1.9 Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Refactoria Paweł Urbanek, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

1.2. Postanowienia ogólne
1.2.1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
1.2.2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i związany jest jego postanowieniami na dzień dokonywania zamówienia.
1.2.3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Refactoria Paweł Urbanek.
1.2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
1.2.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.

2. Procedura zamówień

2.1. Składanie zamówienia
2.1.1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówień w Sklepie Internetowym można dokonać tylko i wyłącznie przez stronę https://refactoria.net
Informacje na temat produktów Sklep Internetowy zamieszcza na stronie refactoria.net.
2.1.2. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest założenie konta Klienta w Sklepie Internetowym i wypełnienie formularza zamówienia. Przy zakładaniu konta Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Refactoria Paweł Urbanek zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Klienta danych. W przypadku podania przez Klienta danych nieprawdziwych Refactoria Paweł Urbanek zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Klienta (patrz punkt 2.3.6.)
2.1.3. Klient będący osobą fizyczną składając zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
2.1.4. Przy dokonywaniu zamówienia Klient dokonuje:
a) wyboru formy prawnej podmiotu zamawiającego – zamawiającym może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna będąca reprezentantem innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
b) wyboru zamawianych Produktów oraz ich ilości
c) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu na jaki ma być wystawiona faktura
d) wyboru sposobu płatności.
2.1.5. Na podany przy rejestracji adres e-mail Klienta wysyłane jest zawiadomienie o przyjęciu zamówienia.
2.1.6. Przy opłacaniu faktury pro forma niezbędne jest wpisanie w tytule przelewu numeru faktury lub zamówienia oraz danych Klienta (imienia i nazwiska Klienta lub nazwy podmiotu).
2.1.7. Refactoria Paweł Urbanek zastrzega, że opis tytułu przelewu niezgodny ze wskazaniem może powodować wydłużenie realizacji zamówienia.
2.1.8. Refactoria Paweł Urbanek nie jest zobowiązana do przekazania Klientowi informacji o braku właściwego opisu tytułu przelewu i wynikającym z tego tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia.
2.1.9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, o ile klient podczas zakładania konta podał prawidłowy numer NIP. Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną.

2.2. Realizacja zamówień
2.2.1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności na koncie Refactoria Paweł Urbanek
2.2.2. Status zamówienia można śledzić w zakładce „Moje zamówienia” dostępnej poprzez Konto Klienta w Sklepie Internetowym.
2.2.3. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta w formie elektronicznej.
2.2.4. Faktura VAT zostaje wystawiona po opłaceniu faktury pro forma przez Klienta (patrz punkt 2.4.)
2.2.5. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności.

2.3. Odstąpienie od umowy
2.3.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.3.2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę: Refactoria Paweł Urbanek ul. Domaniewska 17/19 lok. 121, 02-663 Warszawa, e-mail: info@refactoria.net o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
2.3.3. W przypadku odstąpienia od umowy Refactoria Paweł Urbanek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
2.3.4. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, klucze licencyjne na oprogramowanie zostaną anulowane, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego odinstalowania oprogramowania.
2.3.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2.3.6. Refactoria Paweł Urbanek ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:
a) w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta (patrz punkt 2.1.5)
b) w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie dokona płatności.

2.4. Ceny i płatności
2.4.1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
2.4.2. Formami płatności w Sklepie Internetowym są:
a) przelew bankowy na konto sklepu podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia oraz na fakturze pro forma. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer faktury lub zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta
b) przelew elektroniczny poprzez PayU
2.4.3. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wygenerowania faktury pro forma.
2.4.4. Refactoria Paweł Urbanek zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

2.5. Czas realizacji zamówienia
2.5.1. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na koncie bankowym Refactoria Paweł Urbanek. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest drogą elektroniczną.
2.5.2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu, spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem email podanym przez Klienta.

2.6. Reklamacje
2.6.1. Przed dokonaniem zakupu Klient powinien skorzystać z wersji demonstracyjnej oprogramowania, która może być użytkowana bezpłatnie przez 30 dni, aby upewnić się, że oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania Klienta oraz jest dostosowane do systemu komputerowego używanego przez Klienta.
2.6.2. Reklamacje można wnosić na adres e-mail info@refactoria.net. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma na adres e-mail.

3. Usługi nieodpłatne
3.1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Formularz kontaktowy,
b) Newsletter,
c) Prowadzenie Konta Klienta.
3.2. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego wiadomości do Refactoria Paweł Urbanek.
3.3. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Refactoria Paweł Urbanek.
3.4. Warunki korzystania z usługi Newsletter określa Regulamin usługi Newsletter dostępny pod adresem http://www.refactoria.net/newsletter_terms.php
3.5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Refactoria Paweł Urbanek. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta.
3.6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony Sklepu Internetowego, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
3.7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta do Refactoria Paweł Urbanek, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Refactoria Paweł Urbanek, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
3.8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Refactoria Paweł Urbanek lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony Sklepu Internetowego lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Refactoria Paweł Urbanek zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

4. Dane osobowe
4.1. Administratorem danych osobowych jest Refactoria Paweł Urbanek z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 17/19 lok. 121, wpisany do rejestru ewidencji gospodarczej pod numerem 488673, numer REGON 017232361, NIP PL 521-285-61-45.
4.2. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, włączając w to pozyskiwanie tych danych innemu podmiotowi, jeżeli jest to konieczne dla prawidłowej realizacji Zamówienia. Dane osobowe Klientów są gromadzone, przetwarzane i chronione z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
4.3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu realizacji Zamówienia.
4.4. Dane przetwarzane są w celu realizacji Zamówień oraz w celu świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta.
4.5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i uzupełniania, oraz prawo do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych, zwłaszcza w celach marketingowych.
4.6. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

5. Przepisy końcowe
5.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
5.2. Zmiana Regulaminu:
5.2.1. Refactoria Paweł Urbanek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
5.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
5.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.01.2021.